Algemeen
Activiteiten van Volksuniversiteit Veenendaal staan open voor iedereen, ongeacht vooropleiding, nationaliteit of afkomst. Volksuniversiteit Veenendaal is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU). Deze voorwaarden zijn conform de landelijke afspraken welke zijn gemaakt binnen de BNVU.

Inschrijvingen
Alle inschrijvingen vinden schriftelijk via de administratie van Volksuniversiteit Veenendaal plaats. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Snelle inschrijving vergroot de kans op plaatsing!

U kunt zich inschrijven door:
• gebruik te maken van het online inschrijfformulier (‘online inschrijven’) op de website.
Het volgende is daarbij van belang:

  • de gevraagde gegevens volledig invullen
  • aanvinken dat u de VU éénmalig machtigt voor het afschrijven van cursusgeld
  • dat u een kopie van de inschrijving in uw mailbox ontvangt
    (is dit laatste niet gebeurd, dan is de inschrijving niet bij ons binnengekomen)

• het inschrijfformulier van de website te gebruiken, deze te downloaden (‘formulier downloaden’), in te vullen en voldoende gefrankeerd te versturen naar Volksuniversiteit Veenendaal.

• het inschrijfformulier uit het cursusboek volledig in te vullen, te ondertekenen en voldoende gefrankeerd te versturen naar Volksuniversiteit Veenendaal.

• vanaf de Open Avond op 31 augustus tijdens onze openingstijden persoonlijk in te schrijven aan de balie van de Volksuniversiteit Veenendaal. Betaling van het cursusgeld kan contant, of door middel van het invullen van een éénmalige machtiging. Pinnen is niet mogelijk!

• Het is niet mogelijk om zich telefonisch voor een cursus in te schrijven!

Verder geldt:
Inschrijving is geen definitieve garantie voor plaatsing. (zie plaatsing en annulering)
Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren kunnen helaas niet worden verwerkt.

Na verwerking van het inschrijfformulier ontvangt u:
• een bewijs van inschrijving per e-mail n.a.v. een online-inschrijving, of
• een bewijs van inschrijving per e-mail n.a.v. een schriftelijke inschrijving (als u geen mailadres heeft ontvangt u de inschrijving per post), of
• een bericht van plaatsing op de wachtlijst bij grote belangstelling, of
• een voorstel tot aanpassing van cursusduur of cursusprijs bij onvoldoende belangstelling.

Plaatsing
Na het ontvangen van een inschrijvingsbewijs ontvangt u geen herinnering meer! In principe is uw inschrijvingsbewijs dus ook uw plaatsingsbewijs bij een cursus (zie voor uitzondering hierop: annulering door VU) Bewaar dit inschrijvingsbewijs dan ook goed. Zonder tegenbericht kunt u er vanuit gaan dat de cursus ook daadwerkelijk door gaat. Dit bewijs dient u bij de eerste cursusbijeenkomst aan de docent te overleggen.

Betaling
Een aanmelding wordt pas een definitieve inschrijving als het volledige cursusgeld is voldaan. Het cursusgeld dient vóór aanvang van de cursus te zijn betaald. Dit is op de volgende manieren mogelijk:

• Door een eenmalige machtiging. U kunt Volksuniversiteit Veenendaal machtigen het verschuldigde cursusgeld ineens van het door u opgegeven rekeningnummer te laten afschrijven.
• Door contante betaling bij inschrijving bij de administratie van Volksuniversiteit Veenendaal aan de Pollux 4 te Veenendaal tijdens openingstijden.
• Bent u nog niet geplaatst voor een cursus en heeft u hiervoor een wachtlijstbrief ontvangen dan wordt er geen cursusgeld geïncasseerd.

Verder geldt:
Door inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld, ook als u de lessen niet of slechts gedeeltelijk bijwoont.

Incassering cursusgeld
In principe wordt het verschuldigde cursusgeld zo spoedig mogelijk na inschrijving geïncasseerd. De Volksuniversiteit behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen het moment van incasseren uit te stellen.

Annulering door Volksuniversiteit Veenendaal
Volksuniversiteit Veenendaal behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen een cursus te annuleren. De ingeschreven deelnemers ontvangen hierover uiterlijk een week voor aanvang van de cursus bericht. Het eventueel reeds betaalde cursusgeld wordt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen, teruggestort.

Annulering door cursist
Annulering is kosteloos binnen een week na aanmelding. Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van een cursus wordt 50% van het cursusgeld terugbetaald. In alle andere gevallen is men het gehele bedrag verschuldigd. De administratiekosten bij annulering bedragen € 7,-.
In verband met de aanschaf van materialen door de docent, is het noodzakelijk minimaal een week van tevoren aan te geven als u een cursus niet kunt bijwonen. Als u dit op tijd hebt gedaan, hoeft u de materiaalkosten niet te betalen. Daarna bent u die wel verschuldigd.
Verzuim van lessen om welke reden dan ook geeft geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van het cursusgeld.
Als het door omstandigheden noodzakelijk is een docent te vervangen, dan is dat geen reden voor gehele of gedeeltelijke restitutie.

Cursusdata
In de brochure wordt de begindatum van een cursus genoemd. De volgende lesdata zijn dan in principe wekelijks aansluitend op de begindatum. Tijdens vakanties en feestdagen is er geen les. Bij cursussen die niet wekelijks zijn, staan alle cursusdata aangegeven.

Cursusboeken en cursusmateriaal
De cursusprijzen zijn in de regel exclusief materiaalkosten. Deze materiaalkosten dient u altijd in de eerste les af te rekenen bij de docent. Om deze reden vermelden we ‘aan docent voldoen’ (a.d.v.) achter ‘materiaalkosten’.
Voor studieboeken (niet bij de cursusprijs inbegrepen) kunt u terecht bij boekhandel Van Kooten, Zandstraat 143, Veenendaal, info@boekhandelvankooten.nl.
Wij raden u aan om te wachten met het aanschaffen van de boeken tot u van de Volksuniversiteit Veenendaal bericht hebt ontvangen dat de cursus definitief van start zal gaan. U ontvangt uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus hierover bericht.

5% korting
Voor alle cursussen geldt de volgende aanbieding: bij het gelijktijdig inschrijven voor drie cursussen of meer op één inschrijfformulier, ontvangt u 5% korting op de totaalprijs. (niet in combinatie met andere aanbiedingen.)

Ziekte en verhindering
Als u door omstandigheden een les niet kunt volgen, verzoeken we u ons hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen. Dat kan tijdens de openingstijden van de administratie op telefoonnummer 0318-550970 of per e-mail info@vuveenendaal.nl. Wij geven dit dan door aan de docent. Restitutie van cursusgeld is bij ziekte of verhindering niet mogelijk.
Wanneer een les niet doorgaat vanwege ziekte of verhindering van de docent, krijgt u daarvan telefonisch of schriftelijk bericht. In de regel wordt deze les aan het einde van de cursus ingehaald op dezelfde tijd en dag. Het is ook mogelijk dat er in overleg tussen docent en cursisten gezocht wordt naar een datum om de les in te halen.

Leslocaties en rolstoeltoegankelijkheid
Volksuniversiteit Veenendaal heeft een eigen gebouw dat rolstoeltoegankelijk is. Voor de meeste locaties die de Volksuniversiteit Veenendaal huurt voor haar cursussen geldt dat zij rolstoeltoegankelijk zijn.
Wanneer rolstoeltoegankelijkheid voor u van belang is, verzoeken wij u, voordat u zich inschrijft, met de administratie van de Volksuniversiteit contact op te nemen voor nadere informatie hierover.

Aansprakelijkheid
Volksuniversiteit Veenendaal is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen; evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.
Ondanks de zorg die door Volksuniversiteit Veenendaal aan de correcte invoer van de cursusgegevens wordt besteed, kan Volksuniversiteit Veenendaal niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, omissies of onvolkomenheden in de weergave van die gegevens in de programmagids of op de website.

Uitsluiting van de les
Volksuniversiteit Veenendaal kan besluiten een cursist de toegang tot lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij een niet tijdige betaling of bij wangedrag. De verplichting tot betaling van het cursusgeld blijft hierbij echter bestaan.

Klachten en suggesties
Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze activiteiten. Wanneer u niet tevreden bent of wanneer zaken niet aan uw verwachtingen voldoen, vernemen wij dit graag. U kunt dit schriftelijk of per e-mail kenbaar maken bij de Volksuniversiteit. In principe wordt de klacht of suggestie na binnenkomst zo spoedig mogelijk behandeld en ontvangt u uiterlijk binnen twee weken hierop een reactie.

Cursusprijzen en btw
De kans is groot dat de Nederlandse Volksuniversiteiten per 2013 btw-plichtig worden. Dit betekent dat wij vanaf die datum mogelijk een hoger tarief zullen moeten rekenen voor een deel van onze cursussen. Taal- en sportcursussen blijven in elk geval vrijgesteld van btw, evenals cursussen voor deelnemers onder de 21 jaar. Wij houden u via deze website op de hoogte van eventuele wijzigingen.